Jesteś tutaj: Start    O konkursie

O konkursie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak często nadarzają nam się okazje, w których możemy poprzez nieco solidniejsze wykonywanie naszej pracy w tak znaczący sposób poprawić jakość życia wielu osób?

Steve Krug "Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności"

Wprowadzenie zasad dostępności określonych przez organizację W3C, rekomendowaną przez Unię Europejską, gwarantuje dzisiaj wielu grupom narażonym na wykluczenie cyfrowe, swobodny dostęp do informacji w Internecie.

Niepełnosprawni, w tym niewidomi, niedowidzący, głusi, głuchoniemi, osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie stanowią 19% całego społeczeństwa polskiego(GUS, Stan Zdrowia Ludności Polski, 2004). Nie należy zapominać, że udostępniając strony internetowe, umożliwiamy osobom niepełnosprawnym aktywny udział w społeczeństwie, co stanowi podstawę wyrównywania szans w wielu dziedzinach życia.

Nie tylko niepełnosprawni narażeni są na wykluczenie cyfrowe, nie jesteśmy w stanie zliczyć osób korzystających ze starych typów komputerów, z przeglądarek tekstowych i urządzeń mobilnych, osób starszych, osób z zaburzeniami widzenia barw i wszystkich z tymczasowymi upośledzeniami.

Dostępność stron internetowych w wielu krajach świata jest już wymagana przez prawo.

W Polsce jako kraju członkowskim UE kwestia eDostępności nabiera również coraz większego znaczenia. Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go dokumentów i pozyskiwania informacji, a osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej pomocy. Z kolei ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) mówi, że każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, uzyskiwanego m.in. poprzez BIP, czy urządzenia umożliwiające zapoznanie się z informacją.

11 czerwca 2006 roku ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że do 2010 roku strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Również w Polsce, w czerwcu 2010, wprowadzono do ustawy zapis o konieczności dostosowania informacji zawartych na stronach www dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto dnia 12 kwietnia 2012r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w ramach którego podmioty realizujące zadania publiczne, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie owego rozporządzenia, są zobligowane do dostosowania się do założeń Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

E - dostępność jest jednym z priorytetów Europejskiej Agendy Cyfrowej na lata 2010 - 2015.

Dostępność uzależniona jest od wielu współgrających ze sobą elementów. Ważne są zarówno narzędzia, a więc odpowiednie oprogramowanie internetowe oraz ludzie, którzy tworzą strony internetowe. Głównymi przyczynami niedostępności serwisów WWW jest to, że narzędzia internetowe nie wspierają wystarczająco dostępności, a twórcy stron internetowych są nieświadomi istnienia lub nie rozumieją podstawowych jej aspektów.

Na szczęście nie wszyscy.

Jednym z celów Fundacji Widzialni jest zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji w Internecie.

Konkurs "Strona Internetowa bez Barier" jest organizowany cyklicznie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Dorocznie do konkursu zgłasza się ponad sto podmiotów. Wsparciem wydarzenia jest całoroczna kampania promocyjna oraz konferencja Włączenie Cyfrowe dawniej Cyfrowo Wykluczeni (Konferencja Cyfrowo Wkluczeni 2016).

logo Fundacji Widzialni

Logo Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Według badań Fundacji Widzialni (Raport Dostępności 2016 - dokument pdf) jedynie 22,9% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z kwietnia 2012r. wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne powinny dostosować swoje serwisy do maja 2015r. do międzynarodowego standardu dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Logo Strona Internetowa bez Barier

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier” to jedyna taka inicjatyw w Polsce. Działanie to promuje umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawny dostęp do informacji w Internecie i ma na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www, tak by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów weźmie udział zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji "Włączenie Cyfrowe".

Technika cyfrowa stworzyła znakomite rozwiązania pozwalające lepiej żyć, pracować, rozwijać swoją aktywność osobistą i społeczną. Zadbajmy o to aby ta technika służyła wszystkim a szczególnie aby torowała drogę osobom niewidomym, niedowidzących czy głuchym. Nie twórzmy technologicznych barier w miejscach gdzie właśnie cyfryzacja może być pomostem. mówi Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji.

Chcąc czy nie chcąc działamy w rozproszonym otoczeniu. Wielu spośród nas realizuje ciekawe pomysły usprawniające dostępność serwisów stron internetowych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Ważne jest aby były one zauważalne, aby budować na ich przykładach synergię i wspólnotę działań. Bardzo ciekawa i ważna jest zatem inicjatywa Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Pozwala ona zarówno wyszukiwać interesujące rozwiązania, pokazywać je oraz nagradzać. – dodaje Lider Cyfryzacji.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione w dwóch głównych kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Przed zgłoszeniem do Konkursu serwis można przetestować korzystając z narzędzia opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - A3Web.

Przydatne linki:

Zwycięska statuetka VII edycji Konkursu

Statuetka zwycięzcy VII Edycji Konkursu